Deze browser wordt niet meer ondersteund. Wij verzoeken u een modernere browser te gebruiken, aangezien deze wel het meest up to date is qua beveiliging

Informatie over "US Persons" en "US owned foreign entities"

Definities

US Persons
 • Een onderdaan of ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika*.
 • Zogenoemde Groene Kaarthouders (Green Card Holders: Lawful Permanent Resident).
 • Personen welke voldoen aan de 'Substantial Presence Test'. Deze houdt in dat men in het huidige jaar minimaal 183 dagen in de VS moet hebben verbleven, of 183 dagen gebaseerd op de gewogen 3-jaarsformule indien u 120 dagen of minder in de VS hebt verbleven.
 • Een Amerikaanse vennootschap of bedrijf.
 • Enig vermogen welke geen buitenlands vermogen is (gezien vanuit het standpunt van de VS).
 • Enige trust waarbij:
  • Enige gerechtelijke instantie binnen de V.S. primair toezicht kan uitoefenen over de administratie van zo een trust, en
  • Één of meer "US Persons" de bevoegdheid hebben om materiële beslissingen van zo een trust te beïnvloeden.
  • Enig ander persoon welke niet wordt gezien als een buitenlandse persoon (gezien vanuit het standpunt van de VS).
US owned foreign entities
 • Enige buitenlandse entiteit (gezien vanuit het standpunt van de V.S.) welke één of meer 'Substantial US Owners' heeft.
Substantial US Owner
 • Elke gespecificeerde "US Person" welke, direct of indirect, meer dan 10 procent van de aandelen van een bedrijf (door stemmen of waarde) of de winst of vermogenswaarde in een vennootschap bezit of welke wordt gezien of behandeld als de eigenaar van enig deel van een trust of welke, direct of indirect, meer dan 10 procent van de uiteindelijke belangen van zo een trust aanhoudt.
In het geval van enige buitenlandse entiteit die zich bezighoudt met investeren, herinvesteren of handelen in aandelen, belangen in vennootschappen, grondstoffen of enig afgeleiden daarvan (zoals een buitenlands hedgefonds, private equity fonds en zo voorts), wordt een substantiële US owner gezien als een gespecificeerde "US Person" welke enig percentage van de eigendom aanhoudt (aandelen, vennootschapsbelangen, deelnemersunits en zo voorts). * Bijvoorbeeld wegens een geboorteplaats in de VS, of een Amerikaanse ouder.

Definitions

US Persons
 • A citizen or resident of the United States of America*.
 • US Green Card Holders (Lawful Permanent Resident).
 • Persons who fulfill the Substantial Presence Test (183 days spent in the U.S.A. in the current year or 183 days based on the weighted 3-year formula if spent 120 days or fewer in the U.S.A.).
 • A U.S. partnership or corporation.
 • Any estate other than a foreign estate (considered from the point of view of the U.S.A.).
 • Any trust if:
  • A court within the U.S.A. is able to exercise primary supervision over the administration of the trust, and
  • One or more US Persons have the authority to control all substantial decisions of the trust
  • Any other person that is not a foreign person (considered from the point of view of the U.S.A.).
US owned foreign entities
 • Any foreign entity which has one or more "Substantial US Owner".
Substantial US Owner
 • Any specified "US Persons" which owns, directly or indirectly, more than 10 percent of the stock of a corporation (by vote or value) or profits interests or capital interests in a partnership or which is treated as an owner of any portion of a trust or which holds, directly or indirectly, more than 10 percent of the beneficial interests of such trust.
In the case of any foreign entity engaged in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, or any derivatives therein (such as a foreign hedge fund, private equity fund, etc.), a substantial US owner is a specified US person owning any percentage of the ownership interests (whether stock, partnership interests, membership units, etc.) therein. * E.g. because of a US place of birth, or an American parent.

Toelichting

De Verenigde Staten van Amerika (V.S.) hebben regelgeving opgesteld, genoemd de Foreign Account Tax Compliance Act. Met deze wetgeving, wil de V.S. zich er van verzekeren dat elke persoon die verplicht is te voldoen aan de Amerikaanse belastingwetgeving, bekend is bij de Amerikaanse belastingdienst IRS (Internal Revenue Service). LeasePlan is verplicht om mee te werken met deze wetgeving en kan boetes tegemoet zien als wij niet meewerken.

Daarom kan de inhoud van deze website niet worden aangemerkt als een aanbod of uitnodiging voor "US Persons" dan wel "US owned foreign entities" om enig product of dienst af te nemen. Tevens kan het aanbieden of verkopen van de producten of diensten op deze website niet bedoeld zijn als een aanbod of verkoop voor "US Persons" noch voor "US owned foreign entities".

In het geval dat u enig product of enige dienst, zoals omschreven op deze website, van LeasePlan Bank wilt afnemen, dient u zich eerst er van te verzekeren dat u niet voldoet aan de kenmerken van "US Person" noch van "US owned foreign entity" volgens de definitie aangehouden door de wetgeving van de V.S.
Indien u reeds enig product of enige dienst van LeasePlan Bank heeft aangevraagd of momenteel afneemt, en u voldoet aan de kenmerken van "US Person" of van "US owned foreign entity", dient u LeasePlan Bank hierover onmiddellijk te informeren.

Aansprakelijkheid
LeasePlan accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze website of de inhoud daarvan of welke anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze website. LeasePlan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies welke het gevolg kan zijn van het afnemen van producten en/ of diensten in strijd met enige regelgeving.
De definities hieronder zijn afgeleid van Amerikaanse wetgeving en zijn onderhavig aan veranderingen. Het is geheel uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de relevante en op uw situatie van toepassing zijnde regelgeving. Daarom kan LeasePlan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de weergegeven definities van "US Person" of "US owned foreign entity" zoals hierboven gedefinieerd.

Explanation

The United States of America (U.S.A.) has enacted legislation, called the Foreign Account Tax Compliance Act. With this legislation, the U.S.A. wants to ascertain that any person or entity that is obliged to comply with US tax laws, is known to the US tax service IRS (Internal Revenue Service). LeasePlan is obliged to comply with this legislation and can face serious penalties in case it does not comply. Therefore, this website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any banking product or service to US Persons or US owned foreign entities.
Additionally, the offering or sale of the products or services described on this website is not intended to be an offer or sale for persons and/ or entities from the United States of America.

If you intend to obtain any product or service from LeasePlan Bank that is described on this website, you must first ascertain yourself that you do not qualify as US Person or US owned foreign entity as described by the legislation of the U.S.A. Should you have requested for any product or service from LeasePlan Bank, or should you already have obtained any product or service from LeasePlan Bank, and in case you do qualify as US Person or US owned foreign entity, you are requested to inform LeasePlan Bank about this immediately.

Liability
LeasePlan does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. LeasePlan cannot be held responsible for any damages or losses that occur from products or services obtained or kept in defiance of any legislation.
The definitions below are derived from US legislation and are subject to change. It is solely your responsibility to be fully aware of the relevant legislation applicable to your situation.
Therefore, LeasePlan Bank also cannot be held liable for the definition of US Person or US owned foreign entity as defined above.

Vragen of hulp nodig?

Er is iets misgegaan, probeer het later nog eens